Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj tovaru a služieb

I. Preambula

Záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov uzatvorených medzi spoločnosťou Cafézia SK s. r. o., miesto podnikania Švábska 24, 080 05 Prešov, IČO: 47543841 (ďalej len predávajúci) a jeho obchodnými partnermi (ďalej len kupujúci) sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii v mieste podnikania predávajúceho a sú zverejnené na internetovej stránke www.cafeziaherbalcoffee.sk.

II. Predmet plnenia
Predávajúci dodá kupujúcemu tovar alebo službu v špecifikácii druhov, množstva a vyhotovení a v termínoch uvedených v objednávke a prevedie na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Predajom tovaru sa predávajúci nezaväzuje k jeho inštalácii, montáži alebo poskytnutiu iných obdobných služieb, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

III. Kúpna cena a platobné podmienky
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. V prípade fakturácie je povinný zaplatiť kupujúci kúpnu cenu uvedenú vo vystavenej faktúre (ďalej len „VF“) v termíne splatnosti uvedenom vo VF. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu dohodnutým spôsobom, inak spôsobom určeným vo VF. V prípade, že je vo VF uvedená kúpna cena v cudzej mene, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej mene. Kúpna cena tovaru ako aj cena za služby nezahŕňa dopravné, colné a balné náklady, pokiaľ nie je v objednávke uvedené inak. Prijatím objednávky predávajúcim sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci má nárok na dohodnuté úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy, t.j. z kúpnej ceny, jej časti alebo inej platby, ktorú je kupujúci povinný uskutočniť. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že v prípade stornovania objednávky kupujúcim má predávajúci právo na odstupné (§ 355 OBZ) vo výške 30 % z kúpnej ceny, pokiaľ kupujúci uplatní storno do 7 dní vrátane od doručenia objednávky, resp. 80 % z kúpnej ceny pokiaľ kupujúci uplatní storno nad 7 dní od doručenia objednávky, pokiaľ v tomto čase nedošlo k plneniu zo strany predávajúceho. V prípade vzniku nároku predávajúceho na úroky z omeškania a odstupné, tieto budú kupujúcemu vyfakturované a so splatnosťou 14 dní od doručenia faktúry. Kupujúci môže podať objednávku, emailom alebo písomne. Predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky emailom alebo písomne.

IV. Dátum a miesto plnenia
Tovar bude kupujúcemu dodaný kedykoľvek v priebehu lehoty alebo termínu plnenia uvedeného v objednávke. Tovar bude dodaný kupujúcemu na adresu a spôsobom uvedeným v objednávke. Ak nie je v objednávke uvedený spôsob dopravy, zvolí spôsob dopravy predávajúci, ak nie je dohodnuté miesto určenia tovaru, bude tovar odoslaný na adresu uvedenú pri mene kupujúceho v objednávke. Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar jeho odovzdaním prvému prepravcovi a to v prípade, že zasielaný tovar bude označený ako zásielka pre kupujúceho a že dodanie tovaru bude kupujúcemu oznámené. Za dopravcu sa považujú i osoby poskytujúce poštové služby. Predávajúci má právo plniť svoj záväzok dodať tovar aj uskutočnením v niekoľkých čiastkových plneniach. Vyhotovenie objednaných služieb kupujúcim sa predávajúci zaväzuje vykonať do termínu podľa predošlého dohovoru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu termínu s prihliadnutím na nepredvídané okolnosti, ktoré môžu oddialiť termín plnenia.
Práce a iné služby poskytované predávajúcim budú poskytnuté a dodané v mieste a termíne podľa podmienok dohodnutých zmluvnými stranami v objednávke.

V. Nadobudnutie vlastníckeho práva, nebezpečenstvo škody na tovare
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v okamihu zaplatenia kúpnej zmluvy. Ak je tovar zaplatený pred dodaním, nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a v prípade zasielania dopravcom odovzdaním tovaru prvému dopravcovi.

VI. Zodpovednosť za vady, záruka
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť tovaru po dobu 12 mesiacov od dátumu dodania uvedenom vo faktúre ako deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené kupujúcemu treťou osobou, zásahom vyššej moci alebo inou náhodnou udalosťou. Za vady spôsobené kupujúcim budú považované najmä vady spôsobené porušením odporúčaní a návodov výrobcu upravujúcich postup pri inštalácii, montáži alebo zabudovaní tovaru, pri manipulácii s tovarom, pri skladovaní tovaru alebo jeho používaní. Kupujúci sa zaväzuje postupovať pri prevádzkovaní dodaného tovaru s odbornou starostlivosťou, dodržiavaním návodu na obsluhu a údržbu a technických podmienok vypracovaných predávajúcim. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné právne a technické normy. Pre nebezpečenstvo vzniku škôd na tovare platia ustanovenia § 455 a nasl. OBZ a zodpovednosť za vady tovaru bude riešená podľa § 422 a nasl. OBZ. Predávajúcemu prináleží právo voľby spôsobu uspokojenia práv z vád. Kupujúci je povinný pod sankciou straty týchto práv z vád oznámiť: Vady tovaru zistené pri prevzatí tovaru – kvantitatívne ihneď, kvalitatívne do 2 dní od prevzatia tovaru; Vady tovaru zistené pri rozbalení tovaru – do 2 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Skryté vady tovaru, ktorých zistenie si vyžaduje vypracovanie odborného posudku – počas záručnej doby. Popis vád je kupujúci povinný urobiť písomne, pričom je povinný uviesť číslo VF, na základe ktorej mu bol tovar dodaný a popísať predmetné vady. K oznámeniu vád je kupujúci povinný priložiť kópiu dodacieho listu.
Na práce a iné služby poskytované predávajúcim sa zodpovednosť za vady a záruka za akosť vzťahujú primerane podľa predchádzajúceho odseku.

VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné záväzkové vzťahy sa budú riadiť, okrem týchto Všeobecných obchodných podmienok, Obchodným zákonníkom (§ 262 OBZ) a inými všeobecne záväznými predpismi. Právne úkony smerujúce ku zmene záväzkového vzťahu si vyžadujú písomnú formu. Ak vznikne dodatočne po úhrade kúpnej ceny predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru kupujúcemu povinnosť zaplatiť dane, clo alebo poplatky, ktoré nebol povinný zaplatiť v okamihu prijatia objednávky, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu výdavky na ich zaplatenie v rovnakej lehote ako bola splatná kúpna cena. Písomnosť zaslaná kupujúcemu doporučenou zásielkou bude považovaná za doručenú tretím dňom nasledujúcim po dni podania doporučenej písomnosti na pošte. Ak nastanú okolnosti vyššej moci, je kupujúci povinný pristúpiť na zmenu obsahu záväzku spôsobom zodpovedajúcim vzniknutej vyššej moci. Prípadné spory medzi kupujúcim a predávajúcim sa budú prednostne riešiť dohodou zmluvných strán. Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok platia ak nie je v prijatej objednávke uvedené inak

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 09.01.2017.